II/377 Rájec – Jestřebí most 377-008

Datum realizace: duben 2017 – 2018
Finanční objem: 30.585.816 Kč
Investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

Popis:

Předmětem díla bylo odstranění nevyhovujícího mostního svršku a zřízení zcela nového. Demolice spočívala v odstranění stávajících říms v celém rozsahu vč. mostního vybavení, odstranění staré mostní izolace i se spádovou deskou vč. starých odvodňovačů, vybourání mostních závěrů vč. přechodové oblasti, vybourání příčníků a odkłytí předpínacích kotev.

Dále byl proveden zdvih 2 polí mostu, nutný pro provedení reinjektáži předpínacích kabelů nosníků. Nově byla zřízena vyztužená spádová deska vč. izolace, nový mostní závěry, nové železobetonové římsy, nové příčníky, nové přechodové desky. Stávající ložiska byly na místě očištěny a byly opatřeny novým PKO. Byly instalovány nové rigolové odvodňovače. Na mostě a v předmostí byla zřízena nová vozovka z asfaltového betonu.

Dále byly instalovány nové silniční mostní svodidla a nové mostní zábradlí vč. protidotykových zábran nad žel. tratí a vedením vysokého napětí. Nosná a spodní stavba byla v celém rozsahu sanována, dále byly provedeny nové kamenné dlažby kolem křídel. Práce na jednom poli mostu probíhaly nad provozovanou elektrifikovanou železniční tratí.

Součástí stavby byl i objekt SO 101, který obsahoval vybudování nové okružní křižovatky vč. provedení nového veřejného osvětlení okolo MOK, dále provedení nové silniční komunikace o délce cca 530 m vč. silničních svodidel a přilehlých chodníků.

Back to list