WHISTEBLOWING

zákon na ochranu oznamovatele č. 171/2023 Sb.

Informace PRO OZNAMOVATELE PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ

Oznámeného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti IDS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Společnost vede vnitřní organizační systém a zajišťuje ochranu oznamovatelů. K zajištění plnění povinností v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb. byla společností vydána závazná interní směrnice.

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému lze za splnění níže uvedených podmínek lze podat oprávněnou osobou (dále jen oznamovatel) oznámení o protiprávním jednání , o kterém se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s vykonávanou prací nebo obdobnou činností pro společnost (dále jen oznámení)

1.Kdo je Oznamovatel?

Oznamovatel , který může podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti je každá fyzická osoba ,která vykonává nebo vykonávala pro společnost práci nebo jinou obdobnou činnost a oznámení podává jako:

a) jako zaměstnanec včetně zaměstnance na základě Dohody o pracovní činnosti či o provedení práce
b) bývalý zaměstnanec
c) uchazeč o zaměstnání
d) osoba vykonávající pro společnost odbornou praxi nebo stáž
e) osoba, která byla či je vlastníkem společnosti
f) osoba, která je statutárním zástupcem společnosti či jiného orgánu společnosti
g) osoba, která přímo či nepřímo vykonává/vykonávala pro společnost externí dodavatelskou činnost na základě smlouvy ,jejíž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiné obdobné plnění

2.Jaké povinnosti má oznamovatel , jak oznamovat a Jaké protiprávní jednání lze ohlásit?

Oznamovatel musí jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře , že jím podávané informace v oznámení se opírají o věrohodná fakta a skutečnosti. Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, které získala v důsledku jejího vztahu k IDS(§ 2 odst. 1 zákona) měla mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno.

Při získávání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.

NELZE TAK OZNAMOVAT SKUTEČNOSTI VĚDOMĚ NEPRAVDIVÉ , TAKOVÉ JEDNÁNÍ JE PAK SANKCIONOVÁNO.

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému lze podat oznámení:

Obsahující informace o možném protiprávním jednání , k němuž došlo či má dojít u společnosti a která mají:
a) znaky trestného činu
b) přestupku ,za který zákon stanoví sazbu pokuty ,jejíž horní hranice je alespoň 100 000,-kč
c) porušují zákon o ochraně oznamovatelů
d) porušují jiný právní předpis ČR nebo EU zejména v  oblasti:

 • Finančních služeb
 • Daně z příjmu právnických osob
 • Předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu
 • Souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti
 • Hospodářské soutěže ,zadávání veřejných zakázek
 • Ochrany vnistřního pořádku a bezpečnosti života a zdraví
 • Ochrany osobních údajů soukromí, bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systému
 • Fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva EU

Možné způsoby oznámení:

a) písemně v elektronické podobě
b) písemně v listinné podobě zaslané jako listovní zásilka na poštovní adresu společnosti s označením neotvírat – K RUKÁM POVĚŘENÉ OSOBY
c) ústně – na telefonním čísle 731 866 749 v prac. dobu od 8,00 do 13,00
d) osobně po předchozím sjednání si termínu přes elektronický formulář

Příslušnou osobou pro přijímání a vyřizování oznámení
Je: Ing. Michaela Zdařilová
Telefon: 731 866 749
E-mailová adresa: oznameni@ids-olomouc.cz

Oblasti možného protiprávního jednání:

V případě, že takovýto interní oznamovací kanál není funkční nebo se oznamovatel domnívá, že jeho oznámení nebude prošetřeno, nebude ochráněna jeho identita a hrozila by mu odvetná opatření ze strany zaměstnavatele, má možnost své oznámení také podat přímo prostřednictvím externího oznamovacího systému, který zřizuje Ministerstvo spravedlnosti.

3.Lhůty k vyrozumění oznamovatele- Prošetření

Jak rychle bude oznámení vyřízeno?

 • Příslušná osoba nejpozději do 7 kalendářních dnů od obdržení oznámení vyrozumí oznamovateli přijetí oznámení
 • Příslušná osoba pak následně ve lhůtě do 30 dnů posoudí důvodnost oznámení a o výsledku posouzení vyrozumí oznamovatele
 • Ve složitých případech se 30 denní lhůta prodlužuje o dalších 30 dnů ,nejvýše však tato lhůta činí 90 dnů od podání oznámení
 • O ev.prodloužení vždy přísl.osoba vyrozumí oznamovatele .

Jak bude oznámení prošetřováno?

Po přijetí oznámení bude vždy posuzována důvodnost podaného oznámení a v případě, že je oznámení vyhodnoceno jako odůvodněné, budou organizaci či právnické osobě, které se oznámení týká, doporučena opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu. V odůvodněných případech mohou být závěry prošetření postoupeny také jako podnět orgánům činným v trestním řízené nebo inspektorátům práce.

Oznámení bude v rámci každého oznamovacího systému přiděleno tzv. příslušné osobě, která bude mít povinnost oznámení v stanovené lhůtě zpracovat a o výsledku prošetření vždy vyrozumět oznamovatele. Výjimkou z uvedeného pravidla je pouze situace, kdy by totožnost oznamovatele bylo nutné sdělit orgánům vyšetřujícím trestnou činnost, ovšem i o této skutečnosti musí být oznamovatel vyrozuměn.

4.Ochrana oznamovatele, zákaz odvetných opatření vůči oznamovatelům

Na jakém právním základě je oznamovatelům poskytována ochrana a čeho by se oznámení měla týkat? Ochrana oznamovatelů je s účinností od 17.12.2021 poskytována na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2019/1937 o ochraně osob, které
oznamují porušení úprava Unie (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32019L1937). Tato Směrnice rámcově vymezuje také oblasti, s nimiž oznamované protiprávní jednání musí souviset. Dle zákona č.171/2023 Sb.se konk.jedná o ochranu:

Ochrana se vztahuje rovněž na oznamovatele, kteří se o takovou činnost teprve ucházejí nebo ucházeli. Chráněny jsou i osoby, které jsou ve vztahu k oznamovatelům osobami blízkými, osoby, které oznámení umožnily nebo usnadnily a dále osoby, které jsou s oznamovateli nějakým způsobem spojeny v pracovním kontextu. V tomto směru tedy návrh zákona o ochraně oznamovatelů ochranu oproti Směrnici nijak nerozšiřuje.

Ochrana oznamovatelů korupce před odvetnými opatřeními.

Právní řád nepřipouští žádná zákonná odvetná opatření za oznámení protiprávního jednání, a naopak chrání oznamovatele. Zaměstnavatel, pro kterého oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, je povinen zabránit jakýmkoliv odvetným opatření  vůči oznamovatelům protiprávního jednání, včetně hrozby odvetných opatření nebo pokusů o ně.

Jak je chráněna identita oznamovatele?

Do ohlašovacích systémů je přístup umožněn pouze speciálně pověřeným zaměstnancům tzv. příslušným osobám kteří mají povinnost vždy chránit identitu oznamovatele. Totožnost oznamující osoby nesmí být sdělena bez jejího výslovného souhlasu nikomu dalšímu. Povinnost zachovávat důvěrnost se netýká pouze totožnosti oznamující osoby, ale vztahuje i na jakékoli další informace, z nichž by bylo možné přímo či nepřímo určit její identitu.

5. Elektronický formulář

CAPTCHA image

This helps us prevent spam, thank you.